قطعات الکترونیک

قطعات الکترونیک عمدتا محصولات صنعتی هستند ، که به صورت مجزا در دسترس هستند و نباید با عناصر الکتریکی ، که دارای انتزاعات مفهومی هستند و نشان دهنده قطعات الکترونیکی ایده آل هستند ، اشتباه گرفته شود.قطعات الکترونیک هر وسیله یا شی فیزیکی اساسی در یک سیستم الکترونیکی است که برای تأثیر بر الکترونها یا زمینه های مرتبط آنها استفاده می شود.

قطعات الکترونیک دارای تعدادی ترمینال یا سیم برق هستند. این اتصالات به سایر اجزای الکتریکی ، اغلب از طریق سیم ، متصل می شوند تا یک مدار الکترونیکی با عملکرد خاص (به عنوان مثال تقویت کننده ، گیرنده رادیویی … ایجاد کنند.

قطعات اصلی الکترونیکی ممکن است به صورت آرایه ای یا شبکه ای از اجزای مشابه ، بسته بندی شوند یا در داخل بسته هایی مانند مدارهای مجتمع نیمه هادی ، مدارهای ترکیبی یا دستگاه های فیلم ضخیم بسته بندی شوند.